Pécsi-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pécs Gazdasága

www.pecsgazdasaga.hu

 

Széchenyi Kártya

 

 
 

    

Elérhetőségünk

Póka Attila
ügyvezető
Tel: 72/ 507-134
Mobil: 20/ 360-4045
Fax: 72/ 507-101
E-mail: apoka@pbkik.hu

Herbert Gábor
értékesítési és műszaki vezető
Telefon: 72/ 507-134
Mobil: 20/ 442-3490
E-mail: gherbert@pbkik.hu

A térkép megtekintéséhez kattintson ide!

Keresés

Partnereink

Hírek

<<< Vissza

2018.05.30

Adatkezelési Szabályzat


PBGSZ Nonprofit Kft.

személyes adatok védelmére vonatkozó

ADATVÉDELMI szabályzata   

 

Fogalmak

 Az PBGSZ Nonprofit Kft. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, betekintése, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 Az PBGSZ Nonprofit Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 

·         jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

·         célhoz kötöttség

·         adattakarékosság

·         pontosság

·         korlátozott tárolhatóság

·         integritás és bizalmas jelleg

·         elszámoltathatóság

 Az adatkezelés jogalapjai

 Az PBGSZ Nonprofit Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

·         az érintett hozzájárulása;

·         szerződéskötés

·         jogi kötelezettség teljesítése

·         létfontosságú érdek

·         közérdekű adatkezelés

·         jog, jogos érdek, érdekmérlegelés

 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

·         beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

·         beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

·         szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés 

·         tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

 Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 Az adatkezelés célja

 A vállalkozás az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

·         mobiltelefon flotta tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

·         lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

·         munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

Vissza a főoldalra

AKTUÁLIS HÍREINK

Energia hatékony vállalat díj
Energia hatékony vállalat díj
Bővebben >>